Ako platiť platobnou kartou v MHD

Vážení cestujúci,

od 1. júla 2024 sa mení spôsob použitia (bankových) platobných kariet v MHD Trenčín. Platba platobnou kartou by tak po novom mala byť dostupnejšia, jednoduchšia a rýchlejšia. Systém doterajších online platieb s nástupom prednými dverami a tlačou papierového dokladu prechádza na offline platby s dodatočnou autorizáciou karty a bez vydávania papierového dokladu. Ide o populárne riešenie známe z čoraz väčšieho počtu slovenských i zahraničných miest.

Ako bude systém fungovať

Doterajší systém (do 30. 6. 2024) bol založený na princípe online platieb, tak ako ich poznáme bežne z kamenných predajní alebo eshopov. Platba je zrealizovaná až po tom, čo prebehne autorizácia karty, a transakcia je okamžite zúčtovaná na účte cestujúceho.

Nový systém predaja funguje v režime offline. Nie je závislý na okamžitom internetovom pripojení, a lepšie sa tak hodí do prostredia autobusu, kde kvalita pripojenia môže na rôznych úsekoch trasy kolísať. Predaj cestovného lístka je cestujúcemu schválený ihneď, autorizácia karty prebehne až následne. Vybavenie cestujúceho je tak rýchlejšie, k ďalšiemu zrýchleniu prispieva skutočnosť, že sa pri tomto type predaja už nebude tlačiť papierový cestovný lístok.

Ako bude prebiehať nákup lístka

Prvou základnou zmenou je, že cestovné sa platobnou kartou už nebude uhrádzať na oranžovom termináli pri prvých dverách autobusu, ale práve naopak, na všetkých ostatných (žltých) termináloch okrem predného oranžového. Cestujúci platiaci platobnou kartou tak po novom môže do autobusu nastúpiť ktorýmikoľvek dverami a použiť najbližší žltý terminál, podobne ako postupujú cestujúci s dopravnou kartou.

Samotný nákup cestovného lístka prebieha samoobslužne a úplne rovnako ako doteraz. Pre nákup základného 60-minútového lístka stačí priložiť platobnú kartu k čítacej ploche v spodnej časti terminálu (netreba stláčať žiadne tlačidlá) a počkať kým sa na obrazovke objaví zelené pole s oznamovacím textom, že cestovný lístok bol zakúpený. Ak cestujúci požaduje iný ako základný 60-minútový lístok – napríklad požaduje zľavnený lístok alebo 24-hodinový lístok – je pred priložením karty najprv potrebné použiť voľbu Vybrať pre mňa iný lístok, zvoliť požadovaný druh lístka, a až potom platobnú kartu priložiť. Nákup lístkov pre spolucestujúcich taktiež prebieha bez zmeny. Pomocou tlačidla Vybrať lístky pre spolucestujúcich možno dokúpiť podľa potreby ďalšie lístky pre spolucestujúce osoby (najviac 5 ks z jedného druhu).

Cestovný lístok v papierovej forme nebude pri platbách platobnou kartou vydávaný. Potvrdením o úspešnom nákupe lístka je text na obrazovke terminálu. Ak si chce cestujúci overiť platnosť lístka kedykoľvek neskôr počas jazdy, môže tak spraviť pomocou tlačidla Skontrolovať alebo predĺžiť lístok – po následnom priložení platobnej karty sa zobrazia aktuálne platné lístky zakúpené danou kartou, ktorých platnosť v prípade potreby je možné predĺžiť.

Obr.: Základná obrazovka terminálu vo vozidlách

Aké platobné médium použiť

Systém podporuje platby platobnými kartami s povolenými bezkontaktnými ecommerce platbami v režime offline. Okrem priamych platieb fyzickými platobnými kartami sú akceptované aj mobilné platby kartami nahranými do mobilných telefónov, smart hodiniek, prsteňov a pod. Bez ohľadu na formu zvoleného typu platobného média je postup pri nákupe lístka rovnaký.

Kde je cestovný lístok?

Cestovné lístky zakúpené platobnými kartami majú virtuálnu podobu. Na príslušnom serveri sa ukladá zoznam zakúpených lístkov spolu s tzv. tokenom platobného média, ktoré bolo na ich nákup použité. Token je unikátny znakový reťazec, do ktorého je pomocou zabezpečených šifrovacích kľúčov zašifrované číslo použitej platobnej karty. Šifrovanie je jednosmerné – výsledkom šifrovania určitého čísla karty je vždy rovnaký token. Z tokenu však nie je možné spätne zistiť číslo karty. Všetky zariadenia dopravcu pracujú výlučne s tokenom ako jediným identifikátorom použitej karty – dopravca nepozná číslo platobnej karty, ktorú cestujúci na zaplatenie cestovného použil, ani žiadne údaje o bankovom účte, ku ktorému bola karta vydaná,

Ako sa cestujúci preukáže pri kontrole cestovných lístkov

V prípade kontroly cestovných lístkov sa cestujúci revízorovi preukazuje rovnakým platobným médiom, ktoré použil na nákup lístka. Po jeho priložení k revízorskej čítačke sa vygeneruje token, pomocou ktorého sa overí, či k danej platobnej karte existujú aktuálne platné cestovné lístky. Karty nahrané do mobilných telefónov, smart hodiniek, prsteňov a pod. generujú svoj vlastný token – preto je potrebné revízorovi predložiť presne to isté zariadenie, ktoré bolo použité aj pri nákupe lístka.

Ako postupovať pri prestupe do iného vozidla

Všetky cestovné lístky MHD Trenčín sú po novom prestupné. Do momentu, kým neuplynie ich časová platnosť (60 minút alebo 24 hodín), cestujúci môže ľubovoľne veľakrát prestúpiť. Pri prestupe do iného autobusu MHD nie je potrebné platobnú kartu opäť prikladať k terminálu. Ak si cestujúci nie je istý, či jeho lístok ešte platí, je potrebné najprv stlačiť tlačidlo Skontrolovať alebo predĺžiť lístok a priložiť kartu – zobrazia sa aktuálne platné lístky, ich zostávajúca platnosť a možnosť ich predĺženia o ďalších 60 minút alebo 24 hodín.

Priloženie platobnej karty po prestupe bez stlačenia príslušného tlačidla automaticky zakúpi nový lístok namiesto pôvodného (aj v prípade ak platnosť pôvodného lístka ešte neskončila). Preto v prípade pochybností o platnosti lístka vždy odporúčame najprv platnosť pôvodného lístka overiť.

Koľko bude cestujúcemu účtované

Cestujúci za nákup lístkov platobnou kartou zaplatí za skutočne zakúpené cestovné lístky podľa aktuálneho cenníka MHD Trenčín. K cene cestovného sa nepripočítavajú žiadne ďalšie poplatky.

Pokiaľ cestujúci zakupuje lístky v automatickom režime, čiže len priložením karty k terminálu bez výberu konkrétneho lístka, maximálna účtovaná suma za cestovné za daný kalendárny deň bude vo výške základného 24-hodinového cestovného lístka. Cestujúci zaplatí maximálne túto sumu aj v prípade, ak v skutočnosti priložil kartu k terminálu viackrát. Opísaná garancia sa nevzťahuje na prípady, ak boli z karty zakupované lístky výberom z ponuky lístkov (tzn. cestujúci sám vyberal, aké lístky zakúpi sebe, prípadne zakupoval lístky pre spolucestujúcich).

Ako prebehne platba za cestovné

Platba za nákup cestovných lístkov MHD Trenčín bude zúčtovaná a strhnutá z bankového účtu cestujúceho najskôr v nasledujúci deň po tom, čo cestujúci lístok zakúpil. V niektorých prípadoch vplyvom technických alebo obchodných podmienok môže platba prebehnúť aj neskôr.

Niektoré kartové asociácie (MasterCard a Maestro) pri nákupe prvého cestovného lístka v daný deň vykonávajú autorizáciu karty dočasnou rezerváciou sumy od 0,10 do 3 eur na účte cestujúceho. Rezervovaná suma neodchádza z účtu cestujúceho, hoci cestujúcemu môže byť podľa podmienok konkrétnej banky signalizovaná (napr. SMS správou). Ide o štandardnú súčasť procesu autorizácie karty v súlade s obchodnými podmienkami týchto kartových asociácií.

Vplyvom technických alebo obchodných podmienok môžu byť platby kumulované, tzn. v jednej platbe môže byť cestujúcemu z účtu strhnuté cestovné za niekoľko lístkov, ktoré si zakúpil, pričom nemusí ísť o cestovné lístky zakúpené v rovnaký deň.

Ako si skontrolovať platby, prípadne vytlačiť daňový doklad

Na overenie všetkých platieb, ktoré sú cestujúcemu za platby platobnými kartami v MHD Trenčín účtované, je zriadená internetová služba na adrese https://eshoptrencin.transdev.sk/tickets . Po zadaní kódu platby si môže používateľ prehliadnuť podrobnosti o cestovných lístkoch (dátum, čas, linka, zastávka), za ktoré mu bola platba účtovaná. Súčasťou služby je možnosť vytlačenia zjednodušeného daňového dokladu za tieto lístky.

Kód platby nájde každý cestujúci v internet bankingu svojej banky v údaji o obchodníkovi. Ten štandardne začína reťazcom TD Tr. * (skratka názvu dopravcu TD Transport) a pokračuje samotným kódom, ktorý možno na overenie použiť. Súčasťou kódu sú teda len znaky uvedené napravo od hviezdičky (text TD Tr. * sa nezadáva). Pri zadávaní kódu platby je potrebné rozlišovať veľké a malé písmená, vrátane odlíšenia písmena O a čísla 0, resp. veľkého I a malého l. Pri zadaní nesprávneho kódu sa môžu používateľovi zobraziť jazdy, ktoré vykonal iný cestujúci.

Čo v prípade, ak na účte nie je dostatok prostriedkov

Aj keď sa v prípade offline platieb autorizácia karty vykonáva až dodatočne, zakupovať lístok platobnou kartou, pokiaľ na účte nie je dostatok prostriedkov na zakúpenie lístka, neodporúčame. Prvý cestovný lístok v takom prípade bude vydaný – pokiaľ sa však pri následnej autorizácii preukáže, že na jeho zaplatenie cestujúci nemá dostatok prostriedkov, karta sa po niekoľkých minútach dostane na tzv. deny list (zoznam zamietaných kariet) a na platbu v MHD Trenčín ju už nebude možné použiť. Neuhradená čiastka cestovného bude z účtu cestujúceho strhnutá dodatočne, akonáhle to bude možné, v zmysle medzinárodných bankových pravidiel.

Pre vyradenie karty z deny listu, aby ju bolo možné v MHD Trenčín opäť použiť, je potrebné po tom, čo na účte pribudne dostatok prostriedkov, platobnú kartu priložiť k niektorému z terminálov v autobuse. Terminál síce platbu kartou odmietne a lístok nepredá (karta je stále na zozname odmietaných kariet), následne však prebehne autorizácia karty. Pokiaľ táto prebehne úspešne, po niekoľkých minútach je karta zo zoznamu vyradená a stane sa tak použiteľná pre ďalšie platby v MHD.

Čo v prípade, ak terminál platbu kartou odmieta z iných dôvodov

Odporúčame poradiť sa s bankou, ktorá kartu vydala. Pre použitie v MHD Trenčín je potrebné, aby platobná karta podporovala bezkontaktné ecommerce platby. V niektorých prípadoch (ak ide o novo vydanú kartu alebo kartu dlhodobo používanú bez zadania PIN kódu) je potrebné potvrdiť platbu PIN kódom. Nakoľko v autobusoch MHD nie je možné zadať PIN, odporúčame kartou vykonať nákup v prevádzke, kde takáto možnosť je, a následne realizovať platby v MHD.